Month: October 2018

स्थाईकरण / नियमितीकरण फॉर्म प्रपत्र 

स्थाईकरण / नियमितीकरण फॉर्म प्रपत्र  RPSC से चयनित परिवीक्षाधीन (प्रोबेशन ट्रेनी ) प्रधानाध्यापक/ प्राध्यापक स्कूल शिक्षा / वरिष्ठ अध्यापक /…